Skarbnik Gminy

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Aurelia Szadkowska Stanowisko: skarbnik gminy
Telefon: (084) 6611505
Email:
Godziny przyjęć: 7.30-15.30
Obowiązki: skarbnik
kadencja 4 [2002-2006] 1
Anna Kusy Stanowisko: skarbnik gminy
Telefon: 0-84 66-11-508
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7,30 do 15,30
Obowiązki:

Skarbnik Gminy wykonuje funkcję głównego księgowego budżetu oraz dokonuje kontrasygnaty czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

  1. Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1)      przygotowywanie projektów budżetu Gminy przy współudziale organów Gminy, komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie  z zasadami ustawy o finansach publicznych,

2)      przekazywanie pracownikom i jednostkom wytycznych do opracowywania niezbędnych informacji do projektu budżetu,

3)      opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań z realizacji budżetu Gminy, analiz gospodarki finansowej Gminy oraz wynikających z tych analiz wniosków,

4)      opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych wraz z analizą opisową,

5)      prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami   i zasadami, a zwłaszcza:

a)      organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania    i kontroli dokumentów finansowych,

b)      bieżące prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonawczych zadań i sprawozdawczości finansowej,

c)      nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez komórki organizacyjne Urzędu,

6)      prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami   i zadaniami, a zwłaszcza:

a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,  

b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawierania umów – kontrasygnata,

c)zapewnieni przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)      zapewnienie prawidłowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłatę zobowiązań,

7)      opracowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń w sprawach prowadzenia rachunkowości oraz kontrola ich realizacji,

8)      zatwierdzenie dokumentów księgowych do wypłaty

9)      realizowanie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego   i finansach publicznych,

10)  współpraca z bankami w zakresie obsługi rachunku podstawowego, lokat, kredytów, opracowanie prognoz finansowych niezbędnych w przypadku zaciągania kredytów i pożyczek,

11)  wnioskowanie terminów  i trybu przeprowadzania inwentaryzacji oraz organizowanie i nadzór nad przebiegiem inwentaryzacji składników majątkowych Gminy.

  1. Niezależnie od spraw wymienionych w ust. 1 do Skarbnika Gminy należy zapewnienie wykonania zadań z zakresu działania następujących komórek organizacyjnych:

-   Referatu Finansowo – Podatkowego.                                 ($ 10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łaszczów nadanego zarządzenieniem Nr 61/2003Wójta Gminy Łaszczów z dnia 25 września 2003 roku)

 

 

 

kadencja 5 [2006-2010] 2
Aurelia Szadkowska Stanowisko: Skarbnik
Telefon: (084) 6611505
Email:
kadencja 5 [2006-2010] 3
Jan Kudełka Stanowisko: Skarbnik gminy
Email:
4
Jan Kudełka Stanowisko: Skarbnik
Email:
kadencja 6 [2010-2014] 5
Jan Kudełka Stanowisko: Skarbnik
Email:
kadencja 7 [2014-2018] 6
Barbara Mazurek Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon: 846611508
Email:
kadencja 8 [2018-2023] 7
Jan Kudełka Stanowisko: Skarbnik Gminy
Email:
kadencja 8 [2018-2023] 8